Search This Blog

Saturday, February 5, 2011

नञ्


तत्सादृशयमभावश्च तदन्यत्वम् तदल्पता।
अप्राशस्त्यं विरोधिश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्त्तिताः।।
1.       सादृश्य – अब्राह्मणः, अनिक्षुः
2.       अभाव – अज्ञानम्, अक्रोधः, अनङ्गः, अकण्टकः, अघटः
3.       भेद – अपटः,
4.       अल्पता – अनुदरा
5.       अप्राशस्त्य – अकालः, अकार्यम्,
6.       विरोधि – अनीतिःअसित, असुर

No comments:

Post a Comment