Search This Blog

Saturday, February 5, 2011

जपः/ஜபம்


जकारो जन्मविच्छेदः पकारो पाप-नाशनः ।
जन्म-कर्म-हरो यस्मात् तस्मात् जप इत्युच्यते ।।
ஜகாரோ ஜந்மவிச்சேத: பகாரோ பாபநாஶந:
ஜந்ம-கர்ம-ஹரோ யஸ்மாத் தஸ்மாத் ஜப இத்யுச்யதே ।।

1 comment: