Search This Blog

Saturday, February 5, 2011

பதினொன்று


1.   ருத்ரர்கள்
1.1. रैवतःரைவதன்
1.2. अजः - அஜன்
1.3. भवः - பவன்
1.4. भीमः - பீமன்
1.5. वामः - வாமன்
1.6. उग्रः - உக்ரன்
1.7. वृषाकपिः - வ்ருஷாகபி
1.8. अजैकपात् - அஜைகபாத்
1.9. अहिर्बुध्न्यः - அஹிர்புத்ன்யன்
1.10.        बहुरूपः  - பஹுரூபன்
1.11.        महान् - மஹான்
रैवतो अजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः ।
अजैकपादहिर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति ।।  - श्रीमद्भागवतम्
- வேதவிஜ்ஞானம் - க்ருஷ்ணப்ரேமி பக்கம் –241.

No comments:

Post a Comment